Rendiment Compressor Centrífug Multietapa

Canvia el coixinet

Servei de Manteniment

Manual de instal·lació

Compresor Centrífugo Multietapa

Els bufadors i aspiradors centífugs de Continental Industrie són màquines rotatives usades per incrementar la pressió d’un gas, de l’aire ambient o d’una mescla gasosa, a través de la força centrífuga transmesa mitjançant un motor elèctric. El rendiment de la màquina està directament relacionat amb les següents característiques: cabal, pressió diferencial i consum elèctric. Un dels principals avantatges de la nostra màquina és la inexistent fricció entre el rotor i el cos, de la mateixa manera que l’eix només té dos punts de contacte, els coixinets. Per això la vida estimada de la nostra màquina pot sobrepassar els 40 anys. El rendiment de la màquina es pot veure afectat per factors externs, com l’acumulació de dipòsits a entrada del filtre, problema que es pot resoldre seguint les instruccions de manteniment correctes. També pot ser alterat per la variació del pes de les molècules del gas tractat, o com ara la variació de temperatura o la pressió d’admissió de la màquina.

CORBA DE RENDIMENT BUFADOR MODELS PETITS

CORBA DE RENDIMENT DEL BUFADOR MODELS GRANS