Aplicacions

Recuperació de Sofre

Els processos de refinat de petroli produeixen grans quantitats de gasos de rebuig amb contingut de sofre. Aquest sofre ha de ser recuperat per tal de complir la legislació ambiental que limita les emissions totals de la planta.

Els nostres Compressors s’utilitzen en aquestes unitats de recuperació de Sofre (SRU) per subministrar l’aire primari necessari al forn reactor.

Els Compressors Centrífugs de Continental Industrie poden complir amb la norma API 617 7a edició amb mínimes desviacions.

Més de 40 anys d’experiència en investigació, desenvolupament i fabricació de màquines centrífugues fa dels compressors centrífugs de Continental Industrie un símbol de fiabilitat per a un servei continu i resistent, 24 hores al dia, 7 dies a la setmana.

Aspiració centralitzada

Compressors Centrífugs Multietapa que Continental Industrie ofereix, són principalment el disseny simple i l’alta fiabilitat mecànica, ambdues qualitats molt apreciades per a aquesta aplicació. Les característiques de l’aire (cabal variable amb buit constant i potència de l’eix impulsor proporcional al cabal utilitzat) permeten que les nostres màquines funcionin amb un cabal estable sense importar quants operadors actius hi hagi. Per tant, el consum d’energia és proporcional al nombre de filtres d’entrada que s’utilitzen realment. La característica de funcionament genera per tant un important estalvi energètic

Transport Pneumàtic

La durabilitat i fialbilitat de les nostres màquines són molt importants per a aquesta aplicació.

En particular, per als sistemes de transport pneumàtic de funcionament en buit, les nostres màquines de fosa que creen el buit són menys sensibles al possible pas de partícules a través de la màquina que altres tecnologies.

Els avantatges de la fosa de ferro o alumini dels equips Centrífugs Multietapa que Continetal fabrica són principalment el simple disseny i l’alta fiabilitat mecànica, ambdues característiques molt apreciades per a aquest tipus d’aplicació.

El disseny extremadament simple de les nostres màquines garanteix la màxima eficiència.

Tractament de Aigües

La funció del Compressor, per a aquesta aplicació, és la de subministrar a un o diversos tancs per tal de portar oxigen als bacteris que han de degradar la matèria orgànica. Per injectar aquest aire, el Compressor ha de superar la resistència o contrapressió deguda a l’alçada i les pèrdues ocasionades per la xarxa de canonades i el difusor.

Com que la quantitat d’aigües residuals a tractar varia amb el transcurs del temps, és imprescindible injectar només la quantitat d’oxigen necessari i en quantitats suficients per optimitzar la quantitat d’oxigen que reben els bacteris, per la qual cosa és imperatiu tenir la capacitat de variar el cabal mentre es manté una pressió constant. La tecnologia dels nostres Compressors Multietapa permet la variació del cabal mitjançant una senzilla vàlvula de regulació situada a l’entrada, així el consum d’energia és proporcional al punt de flux real, optimitzant així el rendiment i el consum d’energia.

Fluïdització

Els forns amb llits de fluïdització s’utilitzen amb freqüència per incinerar les deixalles o llots de plantes de tractament d’aigües residuals. El principi de la combustió de llit fluïditzat és escalfar un llit de sorra i posar les partícules sorrenques en suspenció per un sistema de filtres d’injecció d’aire. El material combustible és introduït al llit on l’alta temperatura de la sorra inflama el material, el moviment actiu de les partícules de sorra fluïditzada, completa la incineració dels materials combustibles.

El Compressor Centrífug Multietapa subministra l’aire que fluïditza el llit de sorra. Aquest aire també s’utilitza per al subministrament d’oxigen necessari per a la combustió dels productes de rebuig. La corba de rendiment del nostre compressor cobreix un ampli rang permetent una velocitat de cabal variable que es pot ajustar en funció de la quantitat de deixalles a incinerar. Els nostres compressors també s’utilitzen per subministrar aire al cremador utilitzat per escalfar el llit de sorra.

Ús de Gas

El maneig de gasos comprimits ha de ser considerat més perillós que el maneig de líquids i sòlids. Els procediments adoptats per al maneig segur de gasos comprimits se centra principalment en la contenció del material, per evitar-ne la fuita a l’atmosfera, i el control apropiat de la pressió i el cabal.

Les nostres màquines poden funcionar contínuament, fins i tot en condicions extremes, i són capaços de fer servir una varietat de gasos, lliures de contaminació. Funcionament eficient i fiable sense fuites.

Les característiques dels Bufadors Centrífugs Multietapes fabricats per Continental Industrie són principalment el disseny simple i la fiabilitat mecànica, totes dues molt apreciades per a aquest tipus d’aplicació

Negre Fum

En fum negre es produeix partir d’una substància a base d’oli de petroli. Aquesta substància és introduïda en una cambra de combustió especialment adaptada i s’escalfa aproximadament a 950 ºC. Aquest procés produeix gas i la pols de fum negre.

Aquests passen a través de diversos filtres que extreuen la pols. A aquesta pols resultant se li afegeix aigua per obtenir grànuls més grans, els quals seran assecats i processats. Aquesta pols negra resultant s’utilitza en una àmplia varietat de productes, com ara la fabricació de pneumàtics i cartutxos d’impressió.

Els nostres compressors s’utilitzen per subministrar aire als cremadors de la cambra de combustió. La simpilcitat i fiabilitat mecànica dels nostres equips sumada a la seva excel·lent corba de rendiment els fan ideals per a aquesta aplicació.

Ús Vapor

El vapor és el gas que es forma quan l’aigua passa de l’estat líquid a l’estat gasós. A nivell molecular, és a dir, quan les molècules de H2O aconsegueixen alliberar-se de les unions d’hidrogen que les mantenen juntes. Aquestes molècules lliures són les que formen el gas transparent que coneixem com a vapor.

Els nostres compressors s’utilitzen en els sistemes de neteja de planxat per vapor, aquests es connecten a les premses utilitzades per crear el buit, eliminar la humitat i assecar la roba planxada per a un acabat òptim.

En funció del nombre de premses, se selecciona un buit amb prou flux per mantenir tota una línia de treball regular i continu. Els nostres compressors altament eficients garanteixen la màxima rendibilitat per a aquest tipus daplicació.

Deshidratació

El Drenatge o obra de drenatge són termes usats per descriure l’acció d’eliminar les aigües subterrànies o superficials. El fang líquid es bomba a un filtre de premsat a través del col·lector situat al cap estacionari. Com que el fang omple cada càmera de la premsa el líquid passa a través de la tela del filtre i el camp de drenatge.

La funció principal dels mitjans filtrants és proporcionar un marc de suport per al desenvolupament de la coca de filtrat. Durant el procés, les partícules més grans de fang comencen a tancar gradualment les obertures del filtre, reduint-ne la mida. Les partícules més petites tancaran aquestes obertures del tot permetent formar la coca de filtrat.

Els nostres Compressors Centrífugs Multietapa proporcionen la pressió necessària per impulsar el fang al sistema de filtratge.

Combustió

Categoria que abasta tota combustió industrial d’aire o gas produïda per les reaccions químiques exotèrmiques entre un combustible i un oxidant acompanyat per la producció de calor i la conversió de productes químics.

La tecnologia dels nostres equips Centrífugos Multietapa proporciona un gran volum dʻaire a alta pressió ideal per subministrar lʻadmissió dʻaire en el procés de combustió.

La corba de funcionament cobreix una àmplia gamma de cabal permetent una velocitat variable que es pot ajustar segons la necessitat d’incineració. Els nostres compressors també es poden utilitzar per subministrar l’aire al cremador.

Desalinització

L’aigua salada és dessalinitzada per produir aigua dolça apta per al reg i el consum humà. El procés tradicional utilitzat en aquestes operacions és la destil·lació al buit, essencialment es tracta de l’ebullició de l’aigua a menys pressió que l’atmosfèrica i, per tant, a una temperatura molt més baixa que la normal.

Això és perquè el punt d’ebullició d’un líquid es produeix quan la pressió de vapor és igual a la pressió ambient i la pressió de vapor augmenta amb la temperatura. Per tant, a causa de la temperatura reduïda, sestalvia energia.

Els bufadors centrífugs de Continental Industrie s’encarreguen de la neteja a raig de les membranes de filtració del pretractament previ a la destil·lació per osmosi inversa.

Mostratge de Gas

Una nova tecnologia ha estat desenvolupada recentment fent possible l‟extracció d‟una mostra representativa d‟una font de gas natural i introduir-la en un analitzador que examina contínuament les mostres. Aquesta nova tecnologia també proporciona un mitjà per al pre-condicionament de la mostra de gas de manera que redueix el risc de condensació mentre és transportada.

Aquesta tècnica consisteix en l’eliminació del líquid arrossegat per la mostra de gas i la reducció del risc de condensació degut a la pressió durant el transport.

Els bufadors centrífugs de Continental Industrie són 100% lliures d’oli, ideals per als sistemes d’anàlisi de gas de procés i gas de combustió. S’utilitzen principalment per transportar corrents de mostra de gas des del punt de mesura cap al sistema de condicionament i posteriorment al sistema d’anàlisi.

Biogas

Els nostres equips Centrífugs Multietapa s’utilitzen per a l’extracció en buit del Biogas i el posterior transport al sistema de combustió (cremador, motor tèrmic, etc).

Les màquines de Continental Industrie són usades també per extreure en buit els gasos d’abocador amb compostos orgànics volàtils (VOC’s) a través de pous de bombament.

La durabilitat dels nostres equips centrífugs, especialment segellats i configurats per a aplicacions de Biogas, els fan ideals per a un tipus de treball que requereix un funcionament permanent sota un ampli rang volumètric.

Material Grup 2: Categoria 2 G d’acord amb la directiva ATEX 94/9/CE, que es puguin utilitzar a la zona 1 o zona 2.

Material Grup 2: Categoria 3 G d’acord amb la directiva ATEX 94/9/CE, que es puguin utilitzar a la zona 2.

Làmina d'aire

El sistema consisteix en un full uniforme d’aire laminar de gran intensitat, conegut com a flux laminar. És bàsicament una càmera d’aire a pressió que conté una sèrie d’orificis o ranures continus a través de les quals surt l’aire presuaritzat amb un patró de flux laminar. La velocitat de l’aire de sortida impacta a gran velocitat sobre la superfície de qualsevol objecte a què s’adreça.

El sistema de làmina daire és una eina molt utilitzada a lhora de bufar restes de líquid o residus dels productes a mesura que són transportats. S’utilitza normalment en la fabricació, com a primer pas en el procés de reciclatge, per separar partícules més lleugeres, assecat en fabricació de peces, neteja, transport o com a part de neteja de components.

Flotació

En mineria, la flotació és el procés mitjançant el qual es produeix la separació dels minerals de la ganga o roca de rebuig mitjançant l’aprofitament de les diferències hidròfobes. Les diferències entre els minerals valuosos i la ganga de residus s’incrementen mitjançant l’ús d’agents surfactants i humectants a la cel·la de flotació, que està dissenyada per ser alimentada amb aire forçat i requereixen un Bufador Centrífug.

El mineral cru es mol fins a convertir-lo en una pols fina i es barreja amb aigua, agents reactius i escumants. Quan l’aire és bufat a través de la barreja, les partícules minerals s’aferren a les bombolles, que s’eleven per formar l’escuma a la superfície. El material de rebuig es diposita al fons mentre l’escuma es decanta fora i l’aigua i els productes químics es destil·len deixant un concentrat net. Aquest procés, també anomenada flotació per escuma, s’utilitza per a una gran quantitat de minerals.

Galvanització

Per protegir les làmines de ferro de la corrosió, els fabricants apliquen un recobriment galvanitzat, per això la xapa de ferro passa a través d’un bany galvanitzat líquid i torna a emergir amb un recobriment de gruix no uniforme.

Per deixar només el gruix necessari i suficient cal treure l’excés a través de fulles d’aire a la mateixa cadena de transport. Els nostres Compressors Centrífugs s’encarreguen de subministrar aquest aire als filtres.

Per tal d’obtenir una bona qualitat de recobriment, és imprescindible per subministrar un corrent constant i sense pulsaions lliure de contaminants, característiques principals dels nostres Compressors Centrífugs Multietapa.

És per això que els nostres equips són molt apreciats per a aquest tipus d’aplicacions.